به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

آمار

مسئول واحد: مژده میرزایی

درس الکترونیک:                            Email:amarchadegan@yahoo.com

 

اهم وظایف واحد آمار و رایانه:

·     جمع آوری آمار های خدمات انجام شده در مرکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت و بیمارستان به صورت ماهیانه ، فصلی، شش ماهه، ماهانه

·          پیگیری آمارهای ناقص و ارسال نشده تا حصول نتیجه، کد گزاری فرم های جمع آوری شده.

·          ثبت و جمع بندی فرم های آماری ارسال شده طبق برنامه کشوری .

·          ارسال نتایج آمارها، طبق برنامه زمانبندی به استان و واحدهای تابعه دانشگاه (معاونت درمان، مدیریت آمار)

·          ثبت برنامه مرگ و میر طبق برنامه کشوری (جمع آوری اطلاعات از خانه های بهداشت و مراکز، شهرداری ها طبق برنامه)

·          ثبت اطلاعات مربوط به برنامه مراجعین سرپایی و تهیه گزارش و شاخص جهت ارائه به مدیریت محترم.

·          ثبت اطلاعات و ارسال به موقع اطلاعات آمار تسهیلات بهداشتی به دانشگاه(مدیریت آمار)

·          ثبت اطلاعات پرسنلی در برنامه DTARH5احکام صادر شده.

·          ثبت اطلاعات جمعیتی در برنامه DTARH5.

·          ثبت تجهیزات ارسال شده به خانه و مراکز در برنامه DTARH  طبق فرم تجدید اطلاعات.

·          جمع آوری ذیجهای حیاتی در پایان اسفندماه هر سال، رفع نواقص مشاهده شده در آنها.

 ·             ثبت اطلاعات ذیج در برنامه DTARH(جمعیت، توالدها، مرگ و میر، تنظیم خانواده) طبق برنامه کشوری.

·          برنامه ریزی و نظارت جهت آمار گیری سالیانه از جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی.

·     جمع آوری نتایج آمار گیری فرم های پنجگانه (جمعیت بر حسب سن و جنس گروه هدف، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و مواردی که طبق دستور العمل از وزارتخانه خواسته شده است.)

·          جمع بندی فرم های آمار گیری اول سال، وارد نمودن جمعیت اول سال در برنامه AMAR    و TARH   جهت برنامه ریزی سال جدید

·          نظارت بر برنامه های آمار از انتظارات واحد آمار طبق برنامه زمانبندی.

·          انجام اموری که از طرف مدیر و معاون و سایر کارشناسان واحد ها از این واحد خواسته می شود.

·          تشکیل کمیته آمار به صورت ماهیانه.

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود