به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

آموزش بهورزي

مسئول واحد: فاطمه انيسي

آدرس الکترونیک                                 Email:anisi2013@yahoo.com       

 

وظایف مدیر مرکز آموزش بهورزی:

·          سرپرستی امور فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی.

 

·          همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز آموزش بهورزی و نظارت بر هزینه آن.

·           ابلاغ شرح وظایف کارکنان.

·          مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان.

·          برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای آن.

·          مشارکت در آموزشهای نظری و، عملی، کار آموزی و کارورزی.

·          نظارت بر طرح سئوالات امتحانی و تصحیح اوراق و ثبت کارنامه ها و معدل گیری.

·          فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری عملی و کار آموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان.

·          نظارت بر امور رفاهی دانش آموزان.

·          تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن.

·          ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و باز آموزی.

·          نظارت بر حسن انجام وظیفه  مربیان و کارکنان و ارزشیابی سالانه آنها.

·          تنظیم صورتجلسه برای بستن دفاتر آمار و امتحانات پذیرش و آموزش مربوط به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی استان.

·          نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی.

·          مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان برای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در بدو خدمت.

·          مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر.

·          برنامه ریزی نیاز سنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان.

·          تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

·          شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و گزارش پیشرفت و مشکلات کار.

·          اجرای دوره های باز آموزی برای مربیان با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و استان.

وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی:

·          مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان

·          همکاری با مدیر مرکز آموزش بهورزی در برنامه ریزی آموزشی.

·          مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی( به صورت تشریح و توضیح ، کار گروهی و بحث عمومی، ایفای نقش و تمرینات عملی و ...)در کلاس کار آموزی در مراکز کار آموزی و خانه های بهداشت.

·          تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و ارزشیابی مهارت های خروجی فراگیران.

·          ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای برنامه های آموزشی

·          ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای بر طرف کردن مشکلات آموزشی آنان.

·          طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری عملی و ارزشیابی کار آموزی با نظارت مدیر.

·          تصحیح اوراق امتحانات و ثبت نمرات در کارنامه هر دانش آموز و دفتر ریز نمرات و معدل گیری.

·          حضور فعال در روستای اصلی و اقماری به همراه دانش آموز در برنامه های بازدید منازل و مراقبت های بهداشتی و ... به صورت تمام روز.

·          همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی.

·          شرکت اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت به منظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی.

·          مشارکت در اجرای آموزشهای پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان بنا به پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی.

·          تنظیم و نگهداری مدارک آموزشی دانش آموزان، اوراق امتحانی و اسناد.

·          تکمیل فرم شاخص های بهداشتی و بررسی و دخالت در برطرف کردن مشکل.

·          حضور در جلسه شورای مربیان.

·          تکمیل فرم گزارش بازدید در روز بعد از مأموریت.

·          همکاری در طرح جامع عملیاتی.

·          انجام کارهایی که در طول سال به سیستم اضافه می شود.

وظایف مرکز آموزش بهورزی

الف) پذیرش و آموزش دانش آموزان.

ب) بازآموزی بهورزان شاغل

پذیرش و آموزش دانش آموزان

·          توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر که برای استقرار خانه بهداشت منظور شده اند و جلب همکاری مردم، شورای اسلامی معتمدان محلی و ...

·          برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات.

·          تنظیم و نشر آگهی پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر.

·          جمع آوری مدارک مورد نیاز داوطلبان و تنظیم پرونده برای آنان.

·          برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته  گزینش.

·          اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی.

·          فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز آموزش بهورزی.

·          تامین امکانات رفاهی دانش آموزان

·          برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی نظری عملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی.

·          انجام امتحانات هر پایه در طول دوره بهورزی.

·          تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

·          ارائه گزارش پیشرفت برنامه ها به مرکز بهداشت شهرستان.

·          برپایی اردوهای عملی، فرهنگی، تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مربیان

باز آموزی بهورزان شاغل

·          تعیین نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق پایش و ارزشیابی علمی خانه های بهداشت با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان.

·          تنظیم و اجرای برنامه بازآموزی بهورزان شاغل با مشارکت سایر واحد های بهداشتی

·          مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در تنظیم و اجرای برنامه بازآموزی کاردان های مراکز بهداشتی درمانی.

·          مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در تدوین و تنظیم و اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان در بدو خدمت و برگزاری دوره های آموزشی پزشکی جامعه نگر.

·          شرکت و حضور فعال در جلسات آموزشی و باز آموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان و کمیته های مرتبط با آموزش در شهرستان.

شرکت و حضور فعال در تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

 

اطلاعات عمومی شبکه

اطلاعات مربوط به خانه های بهداشت

 

 

نام خانه بهداشت

پیش بینی طبق طرح

فعال

غیر فعال

ملاحظات

اورگان

۱

۱

 

 

دهباد

۱

۱

 

 

دولت آباد

۱

۱

 

 

خرسانک

۱

۱

 

 

هرمانک

۱

۱

 

 

کلیچه

۱

۱

 

 

سد زاینده رود

۱

۱

 

 

آبادچی

۱

۱

 

 

حجت آباد

۱

۱

 

 

فراموشجان

۱

۱

 

 

پرزگان

۱

۱

 

 

پرمه

۱

۱

 

 

اصفهانک

۱

۱

 

 

چشمندگان

۱

۱

 

 

درک آباد

۱

۱

 

 

گشنیزجان

۱

۱

 

 

علی آباد

۱

۱

 

 

کمیتک

۱

۱

 

 

ده کلبعلی

۱

۱

 

 

انالوجه

۱

۱

 

 

علی عرب

۱

۱

 

 

قرقر

۱

۱

 

 

معروف آباد

۱

۱

 

 

مشهد کاوه

۱

۱

 

 

رزوه

۱

۱

 

 

سمندگان

۱

۱

 

 

مندرجان

۱

۱

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به مراکز بهداشتی درمانی

 

نام مرکز بهداشتی درمانی روستایی

پیش بینی طبق طرح

فعال

غیر فعال

نام مرکز بهداشتی درمانی شهری

فعال

غیر فعال

نام تسهیلات

ملاحظات

فراموشجان

۱

۱

 

چادگان

۱

۱

 

 

اورگان

۱

۱

 

رزوه

۱

۱

 

 

سد زاینده رود

۱

۱

 

 

 

 

 

 

گشنیزجان

۱

۱

 

 

 

 

 

 

مشهد کاوه

۱

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی کادر مرکز آموزش بهورزی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

عنوان شغل

۱

فاطمه انيسي

کارشناس

مدیر آموزش بهورزی

۲

قاسم مريدي

کارشناس

مربی مبارزه با بیماری ها

۳

محسن مختاري

کارشناس

مربی بهداشت محیط و حرفه ای

۴

محبوبه بهمن زياري

کارشناس

مربی پرستاری

             ۵               معصومه عليرضايي                                               كارشناس                                               مربي مامايي              

 

 

 

 

پست الکترونیکی

 

 

تلفن تماس

Chadegan_ behvarzi@yahoo.com

 

۰۳۷۲۴۷۲۲۶۰۳

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود