به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحد آموزش سلامت

مسئول واحد:صديقه عباسي

 

آدرس الکترونیک :                   Email:sedighe.abbasi@yahoo.com       

 

اهم شرح وظایف واحد آموزش سلامت:

 

·          بررسی مشکلات بهداشتی موجود در محل خدمت و برنامه ریزی جهت رفع آنها.

·          تعیین اهداف و خط مشی آموزشی سلامت در قالب سیاست های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

·     بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی و برنامه ریزی در جهت رفع آنها ، که نیاز سنجی از کارشناسان ستادی، کاردانهای اجرایی مراکز، رابطین سلامت ادارات، بسیجیان ، مراکزclc   انجام و به ترتیب اولویت ها مشخص می شوند.

·          برگزاری کارگاه های آموزشی و باز آموزی به منظور ارتقاء سطح دانش ، نگرش و عملکرد کارکنان.

·          نظارت بر فعالیت های آموزشی انجام گرفته در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت.

·          انجام دوره های آموزشی به طور پیوسته هر ۲ هفته یکبار و برنامه ی بازدید مشتری از شبکه بهداشت و آموزش و پرورش

·          آموزش بسیجیان به طور هماهنگ و فراگیر بر اساس نیاز سنجی انجام شده به صورت هر ۲ هفته یکبار.

·          برگزاری جلسات رابطین سلامت ادارات به صورت ماهیانه با عناوین آموزشی استخراج شده از نیاز سنجی انجام شده.

·          ارزیابی دوره ای از جامعه در زمینه ی تاثیر آموزش در ارتقاء شاخص ها و حل مشکلات بهداشتی.

·          هماهنگ نمودن برنامه های آموزشی واحد های مختلف مرکز بهداشت.

·          تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر حسن اجرای آن ها.

·     تقویت همکاری بین بخشی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی با ادارات، نهادها و ارگانهایی که به نحوی می توانند در پیشبرد اهداف بهداشتی نقشی داشته باشند.

·          برگزاری آموزش های کمیته امداد.

·          تهیه صورت جلسات برگزار شده به معاونت بهداشتی استان، فرمانداری و شورای اسلامی شهرستان.

·          تقویت همکاریهای درون بخشی از طریق جلسات هماهنگی ماهیانه و همکاری مداوم با سایر واحد های بهداشتی.

·          برگزاری جلسات کمیته علمی با حضور کلیه اعضاء

·          مطرح نمودن مشکلات مراکز که از طریق صورت جلسات کمیته های اجرایی ماهیانه به ستاد ارسال می شود.

·          بررسی فرم های ۲۶ واحد های بهداشتی.

·          ارجاع مشکلات مراکز به واحد های مربوطه

·          بررسی دستورالعمل های رسیده به کلیه واحد های بهداشتی

·          تنظیم دوره های آموزشی واحد های بهداشتی.

·          نظارت بر تهیه و تولید رسانه های آموزشی.

 ·        جلب مشارکت مردم در فعالیت های بهداشتی به نحوی که در اجرای برنامه های بهداشتی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه پویایی فعال داشته باشند.

·     ارزشیابی جلسات و کارگاه های آموزشی در حین اجرا و پس از اجرا و ارائه راه کارها جهت رفع مشکلات پس از وارد نمودن اطلاعات ارزشیابی توسط واحد برگزار کننده و ارسال به واحد آموزش سلامت نتایج به صورت محرمانه به معاونت بهداشتی استان ارسال می گردد.

·          تهیه جدول زمانبندی جهت کلیه فعالیت ها، پایش ها و ارزشیابی ها.

·          برگزاری مداوم جلسات کمیته علمی، هسته ی آموزشی شبکه ها و ارتقاء سطح علمی اعضاء.

·          انعکاس فعالیت های آموزشی انجام گرفته به مرکز بهداشت استان.

اهم شرح وظایف رابط آموزش و ارزشیابی:

·          دریافت فرم های ۲۶ واحدهای بهداشتی و درمانی و مطرح نمودن در کمیته علمی تأیید و یا رد آنها.

·          تهیه صورتجلسه بررسی فرم های ۲۶ به انضمام فرم ها و ارسال به استان.

·          پس از تأیید فرم های ۲۶ اطلاع به واحدهای مرتبط در خصوص تایید، اصلاح و یا رد فرم های مذکور.

·          هماهنگی جهت برگزاری دوره ی آموزشی تایید شده.

·          بررسی ارزشیابی انجام شده و اعلام نتیجه ارزشیابی از نظر کیفیت آموزش، مدرس و کارگاه به محافل بهداشتی استان

·          تهیه سئوالات آزمون های امتیاز از دانشگاه

·          باز نمودن بسته سئوالات با حضور مدیر شبکه، حراست، امور عمومی، مسئول آموزش ضمن خدمت و تهیه صورتجلسه آزمون.

·          تکثیر و محرمانه ماندن سئوالات تا زمان برگزاری آزمون.

·          برگزاری آزمونها در دو نوبت ویژه کاردان و بهورز ، کارشناس و پزشک.

 ·             تصحیح آزمون و ارسال نتیجه آن به دانشگاه در صورت کسب نمودن حد نصاب نمره، ارسال اسامی به مسئولین مراکز جهت اطلاع به افراد.

·          وارد نمودن اطلاعات در شناسنامه ی آموزشی کارکنان با برنامه تحت وب.

·          وارد نمودن اطلاعات ارزشیابی پایان سال کارکنان در نرم افراز آموزشی مرتبط.

·          دریافت اعتراضات احتمالی به ارزشیابی سالیانه و مطرح نمودن آن با مدیر شبکه در جهت حل مشکل.

·          وارد نمودن اطلاعات آموزشی در شناسنامه آموزشی کارکنان از سال ۷۹ تا کنون.

·          تایید دوره ها و گواهی های آموزشی ارائه شده و تهیه لیست تایید دوره ها و ارسال به کارگزینی.

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود