به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

واحد بهبود تغذيه

مسئول واحد: پیمان خوش بین 

آدرس الکترونیک(Email):

 

 

شرح وظایف واحد بهبود تغذيه:

 

۱-برنامه ریزی برای تعیین وضعیت دسترسی فیزیکی اقشا ر جامعه
به گروههای اصلی غذایی در فصول مختلف سال

۲-هماهنگی در سیاستگذاریهای تامین دسترسی فیزیکی به غذا
درحوزه های تولیدوتوزیع موادغذایی  در سطح شهرستان

۳-پایش رونددسترسی فیزیکی به غذا در سطح شهرستان

۴-تدوین برنامه های کوتاه مدت حمایتی برای :

مادران باردار وشیرده ، کودکان زیر ۶سال و دانش آموزان

۵-تدوین برنامه های کوتاه مدت حمایتی برای :

درمواقع بحران ( سیل، زلزله ،...

۶-تدوین برنامه های بلند مدت حمایتی برای:

شرایط خشکسالی ، جنگ و...

۷-حمایت از خانوارهای دچار سوءتغذیه وفقرمالی شدید

۸-تدوین برنامه های اجرایی توانمندسازی اقشار آسیب پذیر(
طرحهای درآمد زایی و اشتغال زایی)

۹-تعیین راهکارهای ایجادهماهنگی وحمایت بخشهای دولتی از خیریه
ها وسازمانهای غیردولتی

۱۰-آموزش وفرهنگ سازی :

شناسایی فرهنگ و رفتارهای غذایی جامعه

۱۱-تدوین برنامه آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی ، کارکنان
بین بخشی ،دانش آموزان ومعلمین .

۱۲-تدوین برنامه آموزش همگانی

۱۳-ایجادهماهنگی با ارگانهایی که درآموزش و ارتقاء آگاهی های
تغذیه ای جامعه نقش دارند.

۱۴-جلب همکاری صدا وسیما برای تولید وپخش برنامه های آموزشی
تغذیه

۱۵-ارتقاء مشارکت آموزشی زنان در سطح شهروروستا به عنوان گروه
هدف ویژه 

۱۶-برنامه های درون بخشی تغذیه مطالعات اپيد ميولوژيك وطراحي
مداخلات ذیل:

بهبود رشدوتغذیه کودکان

تغذیه جوانان ودانش آموزان مدارس

تغذیه مادران بارداروشیرده

تغذیه سالمندان

کنترل کمبودریزمغذیها

تغذیه دربیماریهای مزمن مرتبط با تغذیه ( بیماریهای قلبی
وعروقی ، دیابت، ..)

 

تغذیه دربیمارستان

تغذیه در مراکزجمعی ( رستورانهای ادارات، پادگانها،شبانه
روزی ها ،زندان ها، دانشگاهها و مهدکودکها،..)

وظایف کارشناس تغذیه- درون بخش

۱۶-انجام تحقيقات وتعیین وضعيت موجود و طراحي مداخله

۱۷-تقویت برنامه پایش رشد کودک

۱۸-تدوین برنامه آموزش پزشکان وسایررده های بهداشتی درمانی در زمینه
تغذیه ورشد کودک

۱۹-درگیر نمودن پزشکان بخش خصوصی درپایش رشدکودک واستفاده
ازکارت رشد

۲۰-اجرای برنامه مشارکتی کاهش سوءتغذیه کودکان درسطح استان

۲۱-اجرای طرح حمایتی کودکان مادران وساير گروههاي اسيب
پذيرنیازمندمبتلا به سوءتغذیه

فعال نمودن واحدهای مشاوره تغذیه درمراکزبهداشتی درمانی

۲۲-تشکیل کمیته ها وپیگیری روند اجرای برنامه

۲۳-پایش سالیانه یدادرار دانش آموزان

۲۴-کنترل میزان ید نمکهای مصرفی شهرستان با پیگیری پایش نمکها
درسطوح توزیع ومصرف

۲۵-آموزش وبازآموزی کارکنان بخش های مرتبط در زمینه

نظارت براجرای صحیح برنامه های مکمل یاری (تدارک بموقع مکمل
ها ،تدوین برنامه های آموزشی کارکنان وآموزشهای همگانی ، پایش روندمصرف وارتقاء آن
و..)

۲۶-اجرای برنامه آهن یاری وآموزش تغذیه در دبیرستانهای دخترانه
درسطح شهرستان

۲۷-هدایت برنامه های آموزشی تغذیه دردیابت وساير بيماريهاي
مرتبط

۲۸-برنامه ریزی برای بهبود تغذیه در مراکز جمعی (مهد کودکها ،
ادارات، زندانها ، دانشگاه و..) ازطریق برگزاری نشت ها وهمایش های علمی وتوجیهی
برای مدیران مراکزتغذیه جمعی ، تدوین دستورالعمل هاوبرگزاری دوره های  آموزشی
موردنیاز)

۲۹-مديريت برنامه اموزشي كاراموزي و كارورزي دانشجويان رشته هاي
مختلف پزشكي در فيلد تغذيه جامعه

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود