به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

گروه سلامت جمعيت وخانواده

 

مسئول واحد: ليلا علي محمدي

آدرس الکترونیک:                                         Email:leila.alimohammadi@yahoo.com

 

 کارشناس تنظیم خانواده:زهراعابدی

آدرس الکترونيك:                                                   Email:zabedi_2009@yahoo.com 

                                                                                 

 کارشناس سالمندان: زهرا عابدي

آدرس الكترونيك:                                                   Email:zabedi_2009@yahoo.com   

 

كارشناس ميانسالان : اكرم هاشمي

آدرس الکترونیك:                                         

 

کارشناس مادران:لیلا علی محمدی

آدرس الکترونیک:                                         Email:leila.alimohammadi@yahoo.com

 

کارشناس کودکان: ليلا عباسي 

آدرس الکترونیک:                                                      Email: leila_hoot@yahoo.com             

 

اهم شرح وظایف واحد:

 

الف) مدیریت امور فنی و اجرایی

·          تدوین برنامه اجرایی عملیاتی جمعیت و تنظیم خانواده بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها.

·          استخراج فعالیت ها از برنامه تفصیلی به صورت ماهیانه، پیگیری آنها و تعیین درصد پیشرفت هر برنامه به صورت فصلی.

·          برنامه ریزی مدون جهت کاهش بارداری ناخواسته و پر خطر(از دید گاه تنظیم خانواده)

·          برنامه ریزی مدون و جلب مشارکت مردان.

·          شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتحساب.

·          هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامی داشت هفته جمعیت و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان.

·          پیگیری و تشکیل جلسات هماهنگی کاردان، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات.

·          برنامه ریزی مدون جهت توجیه پزشکان، کاردان و بهوزان در جلسات هماهنگی ماهیانه و تنظیم صورتجلسات.

·          تشکیل جلسات کمیته تنظیم خانواده به صورت فصلی، بررسی شاخص های برنامه و تعیین اقدامات مداخله ای در راستای بهبود شاخص ها.

·     تهیه فهرست ارگان ها و ادارات و تعیین فعالیت هایی که می توان با آن ها همکاری مشترک داشت ، هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن (صورت جلسات هماهنگی، برنامه آموزشی، تبلیغاتی و ....)

·          هماهنگی و برنامه ریزی جهت آموزش نو عروسان و مددجویان کمیته امداد.

·     بایگانی منظم کتب، جزوات و پمفلت ها و ارسال بخشنامه ها به واحد های محیطی، بیمارستان، دانشگاه و غیره بنا به مورد، توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی منظم دستورالعمل ها.

·          تهیه فهرست اسامی پزشکان و ماماهای بخش خصوصی و ارسال آخرین دستورالعمل هاو جزوات به ایشان.

ب) مدیریت امور آموزشی

·     نیاز سنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و باز آموزی برای کلیه کارکنان اعم از پزشکان و ماماها (بخش دولتی و خصوصی)، کاردانان و بهورزان.

·     تعیین اعضای هسته آموزشی مشاوره تنظیم خانواده و مشاورین قبل از ازدواج، صدور ابلاغ کتبی برای ایشان و هماهنگی جهت شرکت آنان در کارگاه ها آموزشی.

·     پیگیری آموزش و مشاوره مادران تازه زایمان کرده و همسرانشان قبل از ترخیص از بیمارستان در زمینه استفاده از روش مناسب پیشگیری از بارداری.

ج) نظارت و پایش

·          برنامه ریزی مدون  و نظارت و پایش فعالیت ها در واحد های محیطی طبق چک لیست، ارسال فیدبک نظارت و پیگیری تا حصول نتیجه.

·          نظارت بر مراکز مشاوره تنظیم خانواده، NSV، توپکتومی، مراکز IUD   گذار و مشاوره قبل از ازدواج حداقل هر دو ماه یکبار.

·          هماهنگی و نظارت بر مراکز تشکیل جلسات آموزش قبل از ازدواج.

·     پیگیری جمع آوری آمار و تهیه شاخص های برنامه به صورت فصلی، ارسال فیدبک ، کتبی به مراکز و پیگیری تا حصول نتیجه، همچنین ارسال آمار فصلی به مرکز بهداشت استان.

·          تهیه جداول و نمودارهای مقایسه ای شاخص های برنامه ونصب در واحد تنظیم خانواده و دفتر معاونت بهداشتی.

·     هماهنگی و پیگیری برآورد، تامین وتوزیع به موقع اقلام پیشگیری از بارداری و برگزاری جلسات هماهنگیبا امور دارویی و ستاد گسترش در این زمینه (تنظیم صورتجلسات و پیگیریی تا حصول نتیجه)

·          بازدید از انبار دارویی شهرستان با استفاده از چک لیست مربوطه حداقل هر شش ماه یکبار.

·          اعتبارات

·     هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته در برنامه های آموزشی تنظیم خانواده و کنترل موالید و ارسال به موقع اسناد به مرکز بهداشت استان.

هـ) اطلاع رسانی

·          تهیه مقاله و گزارش خبری و ارسال به رسانه های محلی ، خبرنامه و ...

·     معرفی سیستم ندای بهداشت به اقشار مختلف جامعه و استفاده از آن جهت معرفی مراکز مختلف ارائه خدمات تنظیم خانواده و انتقال پیام های کلیدی به جامعه.

علمی و پژوهشی

·          همکاری در اجرای طرح های پژوهشی استانی و کشوری

·          انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مرتبط بابرنامه های تنظیم خانواده

·          همکاری در اجرای سایر امور محوله  زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت.

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود