به وب سايت شبكه بهداشت ودرمان چادگان خوش آمديد

previous pauseresume next

گسترش

 

مسئول واحد : مهندس محسن نادري

آدرس الکترونیک                        mohsennaderi2004@yahoo.com

 

کارشناس واحد: مهندس غلامرضا ايسپره

 آدرس الکترونیک                                  gh.espareh@yahoo.com

 

 

 برنامه پزشک خانواده

برنامه تامین و توزیع نیروی انسانی

 برنامه بهبود ساختار

 برنامه پایش و ارزشیابی

 برنامه بهبود استاندارد تجهیزات

 برنامه امور دانشجویی

 برنامه امور دارویی

 

معرفی برنامه پزشک خانواده

 

 

مناسب ترين استراتژي اجراي برنامه بيمه روستايي در قالب نظام ارجاع، برنامه پزشك خانواده است. تصويب ماده ۹۱ در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و بندهای ج و د ماده ۳۲ و بند الف ماده ۳۵ و بند ج ماده ۳۸۸ برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نيز تاكيدي بر استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع هستند. براساس بند ۸ سياست هاي كلي سلامت، ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تاكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره وري بايد در قالب شبكه بهداشتي درماني و منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع صورت پذيرد. در تصويب نامه هيات وزيران به شماره ۱۴۲۴۳۵/ت۴۹۸۶۳ه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ با هدف بهره مندی وبرخورداری مردم از خدمات پایه سلامت وکاهش پرداخت هزینه های سلامت از جیب مردم، تشكيل كارگروه بررسي طرح تحول سلامت و هماهنگي دستگاههاي اجرايي به منظور استقرار سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت در كليه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري شكل گرفت.

در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، پزشك عمومي و تيم وي، مسووليت كامل سلامت افراد و خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصي، مسووليت پيگيري سرنوشت وي را نيز بعهده دارند. لذا، يكي از مهمترين وظايف پزشك خانواده ارائه خدمات و مراقبت هاي اوليه بهداشتي است كه بدون ارائه اين خدمات، استفاده از اصطلاح پزشك خانواده براي ارائه صرف خدمات درماني، كاري نابجاست. همچنين، تمامي خدمات سلامت در برنامه پزشك خانواده به جمعيت تحت پوشش به شكل فعال (Active) ارائه مي شود.

 

 

 

معرفی برنامه بهبود ساختار

با توجه به اینکه شهرستان به عنوان مقیاس اداری و جغرافیایی گسترش شبکه های بهداشت و درمان تعیین شده است، برنامه ساختار با رعایت اصول فوق  جهت موارد زیر تشکیل شده است:

۱-    انجام سطح بندی و ادغام خدمات و ارائه خدمت از طریق نظام ارجاع

۲-    ایجاد سهولت دسترسی جغرافیایی

۳-    ایجاد سهولت دسترسی فرهنگی

۴-    تناسب کمی نیروی انسانی ارائه کننده خدمات حجم کار در قالب اصلاح تشکیلات تفصیلی واحدهای سازمانی

۵-    عدم تمرکز مدیریت و واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی

۶-    جلب مشارکت مردم در انجام مراقبت های بهداشت اولیه

۷-    ایجاد هماهنگی درون بخشی جهت ارائه خدمات جامع سلامت

 

 

معرفی برنامه امور داروئی

 

 

امور دارويي مجموعه وظايفي ازقبيل تهيه و نگهداري و توزيع دارو، نظارت بر فعاليت واحدهاي ارائه خدمات دارويي (انبارها، مراكز بهداشتي درماني، پايگاههاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت ) آموزش و ارتقاء سطح آگاهي كاركنان و جامعه ، هماهنگي با ساير واحدها جهت برنامه ريزي دقيق و پيش بيني نياز داروها در فصول مختلف و نيز در زمان اجرا طرح هاي مختلف را شامل مي شود . باتوجه به اهميت ويژه بهداشت و نقش آن در سلامت، ارائه صحيح و مناسب خدمات داروئي فوق مي تواند نقش مهمي در حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت فرد و جامعه داشته باشد.

 

معرفی برنامه تامین و توزیع نیروی انسانی

 

 

فرآیندی است که از کلیه شبکه های بهداشت و درمان تابعه و واحدهای فنی مرکز بهداشت استان طبق فرمت مصوب و در مقاطع زمانی مختلف نیازسنجی انجام و تأمین منابع انسانی از طریق طرح، استخدام و قرارداد صورت می پذیرد.

پس از برگزاری کمیسیون طرح جهت پزشکان هر دو ماه یک دبار ، دندانپزشکان به صورت فصلی و پیراپزشکان هر شش ماه یک بار نیروهای موردنیاز به شبکه های بهداشت و درمان اعزام می گردند.

جذب نیرو از طریق استخدام و پس از دریافت مجوز از وزارت متبوع و بررسی پست های سازمانی بلاتصدی انجام می گیرد.

جذب نیرو از طریق قرارداد و پس از دریافت مجوز از معاونت پشتیبانی دانشگاه به صورت برگزاری مصاحبه و انتخاب افراد دارای امتیاز بالاتر انجام می پذیرد.

 

معرفی برنامه پایش و ارزشیابی

 

 

پايشبه معنی فرايند جمع آوری و تحلیل مستمر داده­ها و اندازه­گيری ميزان پيشرفت در جهت دستيابی به اهداف عینی هر طرح یا برنامه است. پايش شامل سنجش درجه انطباق (پيشرفت يا عقب افتادگی) روند اجرای برنامه با طرح پیاده‌سازی اولیه یا اندازه‌گیری تغییرات یا عدم تحول در یک یا چند وضعیت است.

 

ارزشيابیبه معنی بررسی نظام مند مقطعی ميزان اثربخشی و ارزش یک برنامه است. در ارزشيابی اثربخشی، کارآمدی ، ارزش، اهميت، تناسب، اثرنهايی و پایداری يک برنامه یا مداخله  مورد مطالعه قرار می‌‏گيرد و معمولاً در مقاطع مشخصی حین و بعد از اتمام آن انجام می‌شود.

 

 

معرفی برنامه بهبود استاندارد تجهیزات

 

 

اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻄﻠﻊ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﻣِنجمله ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﺑﻬﯿﺎران و بهورزان آﮔﺎه از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮدﯾﺪ.

 

 

معرفی برنامه امور دانشجویی

 

 

فرآیندی است که بستر مناسب جهت کارآموزی وکارورزی دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در شبکه های بهداشت ودرمان شهرستان ها با انجام آموزش و هماهنگی توسط پرسنل مرتبط با رشته انجام می شود.

این فرآیند در مورد دانشجویان دولتی و آزاد در ۳  مرحله به صورت روتین ( قبل از شروع ترم اول، دوم و تابستان) انجام و در مورد دانشجویان انفرادی در طول سال با توجه به مراجعه افراد انجام می شود .

ويلاهاي شهرستان چادگان

تماس با ما

آدرس:چادگان روبروي پارك آبشار

 

پست الكترونيكي:ch_Health@yahoo.com

 

شماره تماس: ۳-۵۷۷۲۲۶۰۲

سدزاينده رود